REGULAMIN PROMOCJI PT. „ECHO AKTYWNI II” C.H ECHO RADOM (zwany dalej: „Regulaminem”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcja pro-sprzedażowa w C.H ECHO Radom pt. „Echo Aktywni II” (dalej: „Promocja”) jest działaniem promocyjnym, w ramach którego jego Uczestnicy mogą gromadzić pieczątki Promocyjne w zamian za zakupy dokonane na C.H ECHO Radom na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin” lub „Regulamin Promocji”).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Promocji - realizowanym na terenie C.H ECHO w Radomiu, (dalej: „C.H ECHO Radom”), mieszczącej się przy ul. Stanisława Żółkiewskiego 4, 26-600 w Radomiu

3. Organizatorem Promocji jest LCP Syncerus Sp. z o.o. Plac Piłsudskiego 200-073 Warszawa

NIP: 527-261-64-91 (zwana dalej: „Organizatorem Promocji”).

4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Promocja prowadzona jest od dnia 20 sierpnia 2022 r. do dnia 27 sierpnia 2022 r lub do wcześniejszego wyczerpania puli Nagród, przy czym czas trwania Promocji z uwzględnieniem procesu reklamacyjnego trwa od dnia 20 sierpnia 2022 r. do dnia 10 września 2022 r.

II. DEFINICJE Pojęcia niezdefiniowane w innych częściach Regulaminu mają następujące znaczenie:

1. Sklepy – punkty handlowe oraz usługowe zlokalizowane w C.H ECHO Radom.

2. Sprzedaż Promocyjna - sprzedaż Towarów i Usług w Sklepach. Sprzedaż Promocyjna rozpoczyna się o godz. 08:00 w dniu 20.08.2021 r. a kończy o godz. 18.00 w dniu 27.08.2022 r. i obowiązuje wyłącznie w godzinach otwarcia C.H ECHO Radom. W dniach podlegających ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. 2018 poz. 650) Uczestnik jest uprawniony do dokonywania zakupów Produktów Promocyjnych wyłącznie w Sklepach, które ww. ustawa wyłącza z zakazu prowadzenia działalności.

3. Produkt Promocyjny – towary i usługi zakupione w Sklepach w czasie Sprzedaży Promocyjnej. Lista Produktów Promocyjnych wykluczonych z Promocji znajduje się w punkcie II ust. 5.

5. Produkty Promocyjne Wyłączone z Programu – z Promocji wyłączone są zakupy następujących towarów i usług dostępnych w Sklepach na terenie C.H ECHO Radom:
a) produkty i usługi kantoru, banków oraz punktów ubezpieczeniowych;
b) transakcje zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, telefon oraz gaz dokonane w dowolnym punkcie;
c) transakcje dokonane w punktach lotto, zakładach bukmacherskich;
d) spłaty raty kredytu lub pożyczki regulowane w punktach świadczących tego typu usługi;
e) wpłaty i wypłaty bankomatowe;
f) za zakup kart podarunkowych; transakcje związane z zakupem kart lub doładowań telefonicznych typu pre-paid;
g) napoje alkoholowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487);
h) wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2017 r., poz. 957); i) leki; j) preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 ze zm.) oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt.

6. Dowód Zakupu – czytelny, niezniszczony oryginał paragonu fiskalnego. Dowód Zakupu musi być wystawiony na osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy), stanowiący dowód dokonania Transakcji przez Uczestnika w Sklepach w okresie od 20 sierpnia 2022 r. od godziny 08:00 do 27 sierpnia 2022 r. do godziny 18:00, z którego wynika wartość, data, numer paragonu fiskalnego, NIP Sklepu i miejsce Transakcji oraz dane dotyczące sprzedawcy, który wydał Dowód Zakupu. Uczestnik ma obowiązek zachowywać oryginały Dowodów Zakupów, które użyte były na potrzeby Rejestracji.

7. Transakcja – dokonany przez Uczestnika zakup, udokumentowany Dowodami Zakupu – na kwotę łączną nie niższą niż 50 zł (pięćdziesiąt złotych zero groszy) brutto Towarów i/lub Usług oferowanych w Sklepach, który to zakup daje Uczestnikowi możliwość Rejestracji Transakcji w Promocji.

8. Rejestracja Transakcji – to rejestracja Dowodu Zakupu w Promocji zgodnie z punktem IV ust. 1.

9. Punkt Obsługi Promocji (POP)– stoisko promocyjne, w którym Uczestnik może m.in. zarejestrować się i odebrać Nagrodę w Promocji. Punkt Obsługi Promocji (dalej: POP) zlokalizowany na pasażu C.H ECHO w Radomiu - czynny w terminie od 20.08.2022 r. do 27.08.2022 r. (z wyłączeniem dni wolnych od handlu) w godzinach od 12:00 do 19:00. POP obsługiwany jest przez pracownika Promocji (dalej: Hostessa). Organizator zastrzega, iż w godzinach funkcjonowania POP są przewidziane dwie przerwy techniczne dziennie, a ta informacja będzie wskazana w POP.

10. Stempelki Promocyjne – stemple wstemplowane do Książeczki Promocyjnej, uprawniające do odbioru Nagrody w Promocji (zgodnie z Załącznikiem nr 1 Regulaminu), Stempelki Promocyjne zdobywane są na warunkach wskazanych w punkcie V Regulaminu, wydawane przez hostessę w Punkcie Obsługi Promocji w godzinach jego funkcjonowania. Warunkiem koniecznym, uprawniającym do otrzymania przez Uczestnika 1 (jednego) Stempla Promocyjnego jest prawidłowe zarejestrowanie Dowodów Zakupu u hostessy w POP o łącznej wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) po odliczeniu produktów wykluczonych z Promocji

11. Książeczka Promocyjna – książeczka, do której Uczestnicy zbierają Stemple Promocyjne, uprawniające do odbioru Nagrody. Każda Książeczka Promocyjna ma nadany w Punkcie Obsługi Promocji numer. Wzór części Książeczki Promocyjnej, służącej do gromadzenia Stempelków Promocyjnych znajduje się w załączniku nr 3.

12. Nagrody – nagrody przewidziane w Promocji. Dzienna pula Nagród jest ograniczona. Pełną listę Nagród oraz harmonogram wydawania Nagród stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Regulaminu.

III. UCZESTNICY PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej która ukończyła 18 lat, posiadająca zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki uczestnictwa w Promocji, wskazane w niniejszym Regulaminie, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która jako konsument - w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego dokonała w terminie od 20.08.2022 r. od godz. 08:00 do 27.08.2022 r. godz. 18:00 Zakupu Promocyjnego.

2. W Promocji nie mogą uczestniczyć:
a) właściciele oraz pracownicy: Organizatora, podwykonawców Organizatora, właściciela i zarządcy C.H ECHO Radom. oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Promocji, punktów handlowych i usługowych znajdujących się̨ na terenie C.H ECHO Radom, ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego C.H ECHO Radom oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są̨: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia);
b) osoby prawne, nieposiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne oraz osoby działające w ich imieniu i dokonujące na rzecz takich podmiotów zakupu towarów i usług na terenie C.H ECHO Radom.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

1. Warunkiem udziału w Promocji jest:
1.1. Zakup Produktów Promocyjnych podczas okresu Sprzedaży Promocyjnej tj. od 20.08.2022 r. od godz. 8.00 do 27.08.2022 r. do godziny 18.00 na łączną kwotę nie mniejszą niż 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) brutto, udokumentowaną Dowodami Zakupu.
Przy wielokrotności kwoty 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) brutto, Uczestnik jest uprawniony do otrzymania więcej niż 1 Stempelka (słownie: jednego Stempelka Promocyjnego na 1 (jeden) Dowód Zakupu (Stempelki Promocyjne zdobywane są na warunkach wskazanych w punkcie V Regulaminu.) W przypadku, kiedy na Dowodzie Zakupu okazanym przez Uczestnika znajdują się towary lub usługi wyłączone ze Sprzedaży Promocyjnej Hostessa odlicza ich wartość. W Promocji może wziąć udział tylko takie Dowody Zakupu, na których po odliczeniu towarów lub usług wyłączonych ze Sprzedaży Promocyjnej znajdują się Produkty Promocyjne na łączną kwotę nie mniejsza niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) brutto.

1.2. Rejestracja Dowodu/Dowodów Zakupu w Promocji odbywa się w POP, w godzinach jego funkcjonowania i polega na:
a) okazaniu przez Uczestnika Promocji Hostessie Dowodu/Dowodów Zakupu spełniających warunki Regulaminu Promocji;
b) weryfikacji Dowodu/Dowodów Zakupu przez Hostessę i opieczętowaniu wszystkich Dowodów Zakupu podlegających rejestracji pieczątką „Paragon zarejestrowany”.
e) zachowaniu wszystkich zarejestrowanych Dowodów Zakupu przez cały okres trwania Promocji wraz z okresem rozpatrywania Reklamacji, tj. 10 09.2022 r.

2. W Promocji można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich oraz dokonywanie Zgłoszeń podając nieprawidłowe dane.

3. W Promocji uczestniczą wszystkie Zgłoszenia dokonane zgodnie z Regulaminem.

V. ZASADY ZBIERANIA STEMPELKÓW PROMOCYJNYCH

1. Każdy Dowód Zakupu prawidłowo zarejestrowany zgodnie z postanowieniami Regulaminu upoważnia Uczestnika do Otrzymania od 1 do 4 (jednego do czterech) Stempelków Promocyjnych zgodnie z poniższym przelicznikiem: 1 (jeden) Dowód Zakupu spełniający warunki Regulaminu Promocji na kwotę 50 zł brutto = 1 (jeden) Stempelek Promocyjny, na kwotę 100 zł brutto = 2 (dwa) Stempelki Promocyjne, na kwotę 150 zł = 3 (trzy) Stempelki Promocyjne, na kwotę 200 zł i powyżej = 4 stempelki promocyjne.
Organizator zastrzega, że można otrzymać maksymalnie 4 (cztery) Stempelki Promocyjne na 1 (jeden) Dowód Zakupu.

2. Stempelki Promocyjne gromadzone są przez Uczestnika w Książeczce Promocyjnej, którą Uczestnik otrzymuje podczas pierwszej, prawidłowej rejestracji Dowodu Zakupu w Promocji. Uczestnik ma obowiązek okazać Hostessie Książeczkę Promocyjną oraz zarejestrowane wcześniej paragony podczas każdej rejestracji nowego paragonu oraz przy odbiorze Nagrody.

3. Dowody Zakupu na kwotę niższą niż 50 zł (pięćdziesiąt złotych zero groszy) brutto nie dają możliwości dokonania Rejestracji Transakcji i Otrzymania Stempelka Promocyjnego. W kwotę 50 zł (pięćdziesiąt złotych zero groszy) brutto oraz powyżej nie wliczają się Transakcje Wyłączone z Programu.

4. 1 (jeden) Dowód Zakupu można zarejestrować tylko jeden raz w Promocji. Wszystkie Dowody Zakupu zarejestrowane więcej niż 1 (jeden) raz – nie są uznawane w Promocji, tj. Organizator uwzględnia rejestrację danego Dowodu Zakupu dokonaną jako pierwszą.

5. Premiowane są wyłącznie prawidłowo zarejestrowane Dowody Zakupu (zgodnie z punktem IV us.1.3), z datą zakupu od 20 sierpnia 2022r. od godziny 8:00 do 27 sierpnia 2022 r. do godziny 18:00, ale data zakupu widniejąca na Dowodzie Zakupu nie może być starsza niż 1 (jeden) dzień od dnia rejestracji Dowodu Zakupu w Promocji.

6. Uczestnik uprawniony jest do rejestracji w ciągu jednego dnia wyłącznie 2 (dwóch) Dowodów Zakupu z danego Sklepu. Uczestnik zobowiązany jest do przechowywania paragonów i okazania się nimi przy odbiorze nagrody.

VI. ZASADY WYMIANY STEMPELKÓW PROMOCYJNYCH NA NAGRODY

1. Uczestnik korzysta ze zgromadzonych przez siebie Stempelków Promocyjnych w Książeczce Promocyjnej, mając prawo do otrzymania Nagrody za okazanie odpowiedniej ilości Stempelków Promocyjnych na Nagrody, które dostępne są w Promocji, zgodnie z harmonogramem wydawania Nagród z załącznika nr 2 Regulaminu.

2. Stempelki Promocyjne nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Jeżeli liczba Stempelków Promocyjnych zgromadzonych w Książeczce Promocyjnej Uczestnika jest niższa niż wymagana liczba Stempelków Promocyjnych dla danej Nagrody, Uczestnik nie może dopłacić różnicy.

3. Uczestnik, który posiada wymaganą liczbę Stempelków Promocyjnych w Książeczce Promocyjnej dla danej Nagrody (zgodnie z załącznikiem nr 1 Regulaminu) może dokonać odbioru Nagrody, w ramach rodzajów Nagród, które dostępne są w chwili odbioru Nagrody.

4. Organizator Promocji dokonuje weryfikacji danych i informacji dotyczących i dających podstawę otrzymania Stempelków Promocyjnych. Weryfikacja polega między innymi na sprawdzeniu, czy zarejestrowane Dowody Zakupu, za które wydano Stempelki Promocyjne są prawidłowe, w tym zawierają wszystkie dane, o których mowa w punkcie II ust. 6 niniejszego Regulaminu. Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody jeśli Dowody Zakupu budzą jakiekolwiek wątpliwości:
a) w zakresie formalnym – co do danych zmieszczonych na Dowodzie Zakupu oraz osób uprawnionych do Rejestracji Transakcji i/lub
b) w zakresie faktycznym – co do pochodzenia lub sposobu ich pozyskania lub fałszowania czy powielania Dowodów Zakupu lub innego działania ze strony Uczestnika, które wskazuje na nieuczciwe lub niezgodne z prawem lub niniejszym Regulaminem.

5. Odbiór Nagród ma miejsce w Punkcie Obsługi Promocji w godzinach jego funkcjonowania. Uczestnik może odebrać Nagrodę wyłącznie osobiście. Nagrody wydawane są na bieżąco – w terminie od 20.08.2022 r. do 27.08.2022 r. (z wyłączeniem dni wolnych od handlu), w godzinach od 12:00 do 19:00, zgodnie z harmonogramem wydawania Nagród, który stanowi załącznik nr 2 Regulaminu.

6. Uczestnik może otrzymać Nagrodę – wybierając spośród rodzajów Nagród oferowanych w danym okresie Promocji i faktycznie dostępnych w Promocji. Uczestnik może odebrać w trakcie Promocji maksymalnie 5 (pięć) nagród po jednej z każdego rodzaju (zgodnie z załącznikiem nr 1 Regulaminu), 1 (jedna) torba sportowa, 1( jeden) plecak, 1 (jedna) czapka, 1 (jeden) bidon oraz 1(jeden) worek szkolny. W momencie wydania/odbioru Nagrody – pracownik Punktu Obsługi Promocji dokonuje weryfikacji – o której mowa w powyżej.
W tym celu Uczestnik zobowiązany jest do okazania: Książeczki Promocyjnej oraz oryginałów wszystkich Dowodów Zakupu zarejestrowanych i ostemplowanych

7. Nagroda zostaje wydana wyłącznie Uczestnikowi, którego prawo do uzyskania Nagrody zostało pozytywnie zweryfikowane przez pracownika Punktu Obsługi Promocji. Wydanie Nagrody poprzedza podpisanie przez Uczestnika Protokołu odbioru Nagrody oraz opieczętowanie w Książeczce Promocyjnej pola przy odbieranej Nagrodzie jako „Nagroda odebrana”.

8. Każdy Dowód Zakupu, za który Uczestnik otrzymał Nagrodę zostanie opieczętowany „Nagroda odebrana”. Towar z takiego Dowodu Zakupu nie podlega zwrotowi. Aby Uczestnik mógł zwrócić towar zobowiązany jest udać się do Punktu Obsługi Promocji w godzinach jego funkcjonowania celem oddania Nagrody. O wykonaniu takiej czynności świadczy druga pieczątka na paragonie „Zwrócono nagrodę”. Tylko towary z Dowodów Zakupu, które posiadają obie pieczątki podlegają zwrotowi.

9. Nagrody nie odebrane przez Uczestnika w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej – nie podlegają wydaniu po tym terminie (Nagroda przepada).

10. Uczestnik nie może przenosić uzyskanych Stempelków Promocyjnych na inne osoby.

11. Jednostkowa wartość poszczególnej Nagrody określona jest w załączniku nr 1 Regulaminu. Wartość Nagrody jest wolna od podatku dochodowego gdyż nie przekracza kwoty zwolnionej z podatku dochodowego, tj. kwoty 2.000,00 zł, zgodnie z art. 21 ust. 1 punkt 68a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.1991.80.350 z zm.

12. Jeżeli Uczestnik chce zwróci nabyte Towary lub Usługi, za które wcześniej otrzymał Stempelki Promocyjne i odebrał Nagrodę – musi oddać Nagrodę w Punkcie Odbioru Promocji i otrzymać od hostessy stempel a Dowodach Zakupu „Zwrócono Nagrodę”.

VII. REKLAMACJE

1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej udziału w Promocji począwszy od dnia 20 sierpnia 2022r. do dnia 10 wrzesień 2022r. (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora Promocji lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „C.H ECHO Radom – Echo Aktywni II”.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer z książeczki Promocyjnej oraz numer telefonu (w zależności od tego co zostało podane podczas rejestracji) dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji, treść żądania w ramach reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Uczestnika.

4. Organizator Promocji poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację na piśmie, na adres wskazany w treści reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania reklamacji o sposobie jej rozpatrzenia, ale nie później niż do 24 września 2022 r.

5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

VIII. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA. UTRATA PRAWA DO UDZIAŁU

1. Uczestnik może w każdym czasie – bez ponoszenia kosztów – zrezygnować z uczestnictwa w Promocji.

2. Organizator Promocji może wypowiedzieć Uczestnikowi udział w Promocji w każdym czasie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ze strony Uczestnika, które mogą być uznane jako postępowanie niezgodne z prawem lub Regulaminem w trakcie trwania Promocji, w szczególności podawania się za inną osobę, lub uzasadnionego podejrzenia, że Stempelki Promocyjne gromadzone są w sposób nieuczciwy lub niezgodny z prawem, Regulaminem lub w jakikolwiek inny sposób budzący wątpliwości co do istnienia podstawy przyznania Stempelków Promocyjnych.

IXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu, podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

3. Regulamin Promocji jest dostępny w Punkcie Obsługi Promocji w godzinach jego funkcjonowania od 20.08.2022 r. do 27.08.2022 r. oraz pod linkiem http://www.ch-radom.lcp.pl/regulamin-echo-aktywni-ii

Regulamin Promocji na pisemną prośbę Uczestnika zostanie przesłany e-mailem lub tradycyjną pocztą na wskazany przez niego adres.

Radom, dnia 14 sierpień 2022 r.

ORGANIZATOR

Załącznik nr 1 do Regulaminu Lista Nagród w Promocji z Podziałem na rodzaje:

1. Torba sportowa 25,15 zł brutto każdy – możliwe do odbioru za 6 Naklejek Promocyjnych (łącznie 175 szt. worków)

2. Plecak o wartości 17,88 zł brutto każdy – możliwe do odbioru za 6 Naklejek Promocyjnych (łącznie 175 szt. plecaków)

3. Czapki o wartości 8,06 zł brutto każda – możliwe do odbioru za 4 Naklejek Promocyjnych (łącznie 175 szt. czapek)

4. Bidony o wartości 15,83 zł brutto każdy – możliwe do odbioru za 6 Naklejek Promocyjnych (łącznie 175 szt. bidonów)

5. Worek o wartości 13.62 zł brutto każdy – możliwe do odbioru za 4 Naklejek Promocyjnych (łącznie 175 szt. worków)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Harmonogram wydawania Nagród w Promocji

1.Torby sportowe - 25 toreb dziennie* (dotyczy dni i godzin funkcjonowania Punktu Obsługi Promocji)

2. Plecaki - 25 plecaków dziennie* (dotyczy dni i godzin funkcjonowania Punktu Obsługi Promocji)

3. Czapki – 25 czapek dziennie* (dotyczy dni i godzin funkcjonowania Punktu Obsługi Promocji)

4. Bidony – 25 bidonów dziennie* (dotyczy dni i godzin funkcjonowania Punktu Obsługi Promocji)

5. Worki - 25 worków * (dotyczy dni i godzin funkcjonowania Punktu Obsługi Promocji)

*W przypadku, gdy w danym dniu ilość odebranych Nagród z danego rodzaju będzie mniejsza niż ilość przewidzianych na dany dzień Nagród, wówczas Nagrody nieodebrane z danego dnia przechodzą do puli Nagród w następnym dniu. Organizator zastrzega, że liczba Książek Promocyjnych oraz liczba Nagród (w tym ich rodzajów) w Promocji jest ograniczona, a ich dostępność można sprowadzić w Punkcie Obsługi Promocji, w godzinach jego funkcjonowania. Uczestnik może otrzymać Nagrodę wybierając spośród rodzajów faktycznie dostępnych w danym momencie w Promocji.

rtv-euro-agd-logo.jpgskalski-logo.pngwosztyl-logo.pngtelepizza-logo.jpgplay-logo.jpgjysk-logo.jpginmedio-logo.jpgauchan-logo.pngzegarmistrz-logo.jpgwakacje-pl-logo.jpgkik-logo.jpgRossmann-logo.jpgt-mobile-logo.jpginpost-logo.jpgmillenium-logo.jpgbankomat-logo.jpgkomfort-logo.pngdrmax-logo.jpgwakacyjny-swiat-logo.pngpolsat-box-plus-logo.jpgpoczta-polska-logo.jpgkomfort-lazienki-logo.pngmaxi-zoo-logo.pngwplatomat-logo.jpgorange-logo.jpgzakatek-kaw-i-herbat.jpgvive-logo.png